Brief van de voorzitter, december 2021

Beste leden van de Terheijdense Tennisvereniging Ruitersvaart

Zoals eerder aangekondigd staan we voor een belangrijk besluit aangaande de toekomst van onze vereniging.

Sinds mijn aantreden als voorzitter begin 2019 heb ik de daling van het ledenaantal een halt toe te roepen en om te buigen naar groei als allerbelangrijkste taak gezien. Het hele bestuur is hiermee vervolgens aan de slag gegaan.

In historisch perspectief zien de cijfers er als volgt uit (gegevens tot en met 2021 uit het jaarverslag, 2022 gebaseerd op de ledenlijst minus de opzeggingen vóór 1 december 2021)

Het heeft enorm veel moeite gekost om het ledenaantal gedurende 2021 te verhogen naar 272 (286 op het hoogtepunt van de zomerchallenge), maar als er vervolgens 35 leden opzeggen dan blijkt al die inspanning voor niets te zijn geweest. Belangrijke redenen voor de opzeggingen waren medisch van aard en verhuizingen. Het aantal opzeggingen komt overigens overeen met het aantal van de laatste vier jaar.

 

Het is door Corona niet gemakkelijk om een verenigingsgevoel te creëren of te behouden, maar waar dat mogelijk was hebben we er veel aan gedaan. Ook aan het behoud van (nieuwe) leden hebben we extra aandacht geschonken en zijn we in gesprek gegaan om ze in al dan niet bestaande (trainings)groepjes te integreren. Het behoud van die nieuwe leden is een succes, maar er gaan er ook weer (te) veel na een of enkele jaren weer weg omdat ze onvoldoende aansluiting hebben gevonden.

We zijn voornemens om onverminderd door te gaan op de ingeslagen weg, geleerd hebbend van onze fouten, maar ook van de successen. Maar we kunnen mensen niet dwingen om te gaan tennissen.

Naar onze beleving zijn er voor een bloeiende vereniging met de huidige tennisbanen 330 tot 420 leden gewenst. Daarmee ligt het aantal tennissers per baan op 55 tot 70 wat overigens nog steeds ver onder de norm van de KNLTB ligt (90-100).

Gegeven de landelijke tendens dat er steeds minder in clubverband wordt gesport, zullen we moeten accepteren dat we zonder ingrijpende maatregelen minder snel weer naar het door ons gewenste aantal leden groeien. Dat gaat ten koste van het verenigingsgevoel, maar betekent ook dat er steeds meer een beroep gedaan moet worden op dezelfde vrijwilligers die dan ook niet staan te popelen om een nieuw initiatief te starten.

De daling van het aantal leden heeft nog een ander effect. Wij huren 3 banen van de gemeente die daar een alleszins redelijke huur voor vraagt. De gemeente draagt zorg voor de helft van het baanonderhoud en betaalt mee aan de  hernieuwing van de toplaag (eens in de twintig jaar). Afgelopen zomer hebben we met de gemeente gesproken wat hun visie is op de toekomst van de tennissport in de gemeente en van onze vereniging in het bijzonder. Daaruit bleek dat ze positief staan tegenover ons als vereniging, maar dat zij bij het huidige ledenaantal ernstige twijfels hebben of zij de aanstaande investering in de nieuwe toplaag wel voor hun rekening willen nemen. Zij gaan ervan uit dat het huidige ledenaantal (op dat moment nog 286) ook op 3 banen kan spelen, hetgeen volgens de normen van de KNLTB ook het geval is. Gelukkig konden we op dat moment een stevige groei laten zien en als we de lijn doortrokken dan was duidelijk dat het al snel niet meer op 3 banen zou passen.

Het bestuur is ook van mening dat het teruggaan naar 3 banen absoluut geen optie is, omdat het dan nooit meer mogelijk zal zijn om te groeien naar een gezonde vereniging.

De verwachting is dat de banen nog circa 3 jaar meekunnen. Tot en met 2024 loopt er een subsidieregeling, dus investeren in 2024 is wel verstandig.

Eind 2020 hebben jullie als uitkomst van een enquête in meerderheid aangegeven dat het bestuur de aanleg van padel moet onderzoeken. Overigens gaf de uitkomst óók aan dat jullie daar niet extra voor willen betalen. Henri Rethans heeft op ons verzoek een rapport geschreven waarin hij alle voor- en nadelen van padel heeft onderzocht onder andere aan de hand van gesprekken met verenigingen in de buurt die al padel hebben aangelegd. De uitkomst van zijn onderzoek is dat al de betreffende verenigingen enthousiast zijn en geen noemenswaardige nadelen zien en veel grote voordelen. Het rapport van Henri is op verzoek beschikbaar. De spelregels (telling en dergelijke) zijn gelijk aan die van tennis, het veld is kleiner, je speelt altijd dubbel en er zijn wanden waar je gebruik van kunt maken. Op youtube staan genoeg filmpjes om een goede indruk te kunnen krijgen.

Nu is het succes bij de ene vereniging geen garantie dat het bij een andere vereniging ook succesvol wordt. Maar de algemene verwachting is dat padel verder gaat groeien waar tennis stil zal blijven staan of achteruit zal gaan (overigens mede door de opkomst van padel).

De aanschaf van padel gaat uiteraard gepaard met behoorlijke kosten. De vereniging heeft goed gespaard de afgelopen jaren, maar dat was met name voor de nieuwe toplaag.

De penningmeester heeft alles goed doorgerekend en het is mogelijk om in padel te investeren én in 2024 een nieuwe toplaag voor vijf banen (dus privatisering) aan te leggen. Dat gaat dan wel ten koste van baan 6 en het ernaast liggende grindpad. Daarbij zullen we de contributie in 2023 wel verhogen van € 160 naar € 165, maar dat is een logisch gevolg van de prijsstijging de afgelopen vijf jaar, waar de contributie steeds op hetzelfde peil is gebleven. Verder gaan we ervan uit dat de gemeente ons tegemoet zal komen met renteloze leningen. Toezeggingen hebben we al voor de ledverlichting, die we nu nog zelf hebben betaald. Maar ook voor de toplaag zullen ze zeker een potje gevormd hebben. Vervolgens willen we bij de leden een onderhandse lening afsluiten tegen 2% rente met een looptijd van 10 jaar, zowel voor een deel van de investering in padel als voor de toplaag in 2024. Als sluitstuk kunnen we aanspraak maken op de hypothecaire lening (thans nihil) bij de bank.

Wij hebben 4 scenario’s berekend: mét en zonder padel, realistisch en pessimistisch.
Realistisch is een ledenstijging bij tennis van 2,5% (dit hebben we de afgelopen jaren gerealiseerd) en een stijging bij padel van 20%, te beginnen met 20 leden in 2023. Op basis van de ervaringen bij andere verenigingen is de stijging meestal hoger en het beginaantal veel hoger.

In het pessimistische scenario daalt het aantal leden bij tennis met 2,5% terwijl padel slechts met 10% groeit en start met 14 leden.

De belangrijkste uitkomsten ziet u in de bijlage. In het pessimistische padelscenario zullen we al snel de aflossingstermijn moeten verlengen en ook drastisch moeten bezuinigen. Maar we moeten niet in dat scenario terecht komen wat ons betreft.

De gevolgen voor de baanbezetting en het open toernooi zijn natuurlijk aanwezig. Op de spitstijden zal het drukker worden, maar dat zal zijn weg moeten vinden naar andere tijdstippen en dagen. De banen liggen er een (te) groot gedeelte van de dag leeg bij. In vergelijking met de hoogtijdagen van 550 leden (meer dan negentig per baan), mag het bovenstaande geen probleem zijn. Ook voor padel is het aantal leden per baan in het realistische scenario nog lang geen 60.

Voor het open toernooi zal dat betekenen dat er een mogelijkheid komt om een combinatie met padel te organiseren, waardoor het aantal te spelen wedstrijden in potentie nog groter wordt.

In mijn brief van november jongstleden heb ik al aangekondigd dat er een padelcommissie zal moeten komen. Tot op heden is er pas één gegadigde. Er zal zeker ook een afgevaardigde van het huidige bestuur in plaatsnemen, maar we zijn op zoek naar nog één gegadigde.

Pim van Batenburg (voorzitter)

Belangrijk! Overzicht